Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Uwaga! Właściciele lasów prywatnych!

Uwaga! Właściciele lasów prywatnych!

Starosta Myśliborski informuje, że przepisy o ochronie przyrody[1] obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku znoszące niektóre ograniczenia dla właścicieli nieruchomości prywatnych w zakresie usuwania drzew i krzewów rosnących na ich działce NIE DOTYCZĄ DRZEW W LASACH.

Zasady wyrębu drzew z terenów leśnych regulują przepisy ustawy o lasach[2], a nie przepisy wyżej wspomnianej ustawy o ochronie przyrody. Wszelkie zabiegi w lasach prywatnych muszą być prowadzone zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej. W ww. dokumentach określone są ilości drewna jakie mogą być pozyskane oraz rodzaje zabiegów, jakie powinny być wykonane.

W szczególnych przypadkach możliwe jest usunięcie drzew w oparciu o decyzję na wyłączenie gruntów z produkcji leśnej[3].

Właściciel lub posiadacz lasu, który dokonuje wyrębu drzewa w należącym do niego lesie albo w inny sposób pozyskuje z tego lasu drewno niezgodnie z planem urządzenia lasu, uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej albo bez wymaganego pozwolenia, podlega karze grzywny.[4]

Organem, który sprawuje nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych jest starosta, a w ramach stosownego porozumienia właściwy terytorialnie nadleśniczy, odpowiednio: Nadleśnictwa Barlinek, Dębno, Myślibórz i Różańsko. Drewno pozyskane w lasach podlega ocechowaniu przez właściwego terytorialnie nadleśniczego działającego z ramienia starosty.

W Starostwie Powiatowym w Myśliborzu sprawami leśnictwa zajmuje się Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska.[5]

W sprawie merytorycznego doradztwa w zakresie zalesienia i sposobu gospodarowania w lasach, zabiegów hodowlanych, pielęgnacyjnych i ochronnych należy kontaktować się z pracownikiem właściwego terytorialnie Nadleśnictwa[6] prowadzącym sprawy lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

  1. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2015 r., poz. 2100 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.)
  3. Decyzja wydawana jest przez Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych w Szczecinie
  4. Ustawa z dnia 21 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. 1094 z późn. zm.)
  5. adres: ul. Spokojna 13, 74-300 Myślibórz (pok. 51), telefon (95) 747 2021 w. 38
  6. Nadleśnictwo Barlinek (tel. 95 746 6526), Nadleśnictwo Dębno (tel. 95 756 1420), Nadleśnictwo Myślibórz (tel. 95 747 2381), Nadleśnictwo Różańsko (tel. 95 760 1814).