Asset Publisher Asset Publisher

Parki Krajobrazowe

Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Park Krajobrazowy Ujście Warty
Rok utworzenia: 1996
Powierzchnia: 20 532,46 ha, na terenie Nadleśnictwa Dębno 1 199,73 ha


Park Krajobrazowy Ujście Warty (fot. Lech Jędras )

Okolice ujścia Warty to jedno z najciekawszych miejsc w Polsce. Krzyżują się tu dwie wielkie rzeki: Odra i Warta, kształtujące niezwykły charakter tego terenu. Cechą wyróżniającą krajobraz Parku spośród wielu innych są dominujące tereny otwarte – rozległe podmokłe łąki i pastwiska, liczne starorzecza, torfianki, glinianki, śródpolne oczka wodne      i niewielkie zadrzewienia. Przecinająca je sieć niewielkich rzek i kanałów melioracyjnych liczy ponad 300 km długości i jest pozostałością rozbudowanej niegdyś sieci hydrologicznej rzeki Warty. Do drugiej połowy XVIII  przyujściowy odcinek Warty miał charakter śródlądowej delty o rozległej powierzchni. W następnych okresach przeprowadzono szereg prac zmierzających do ujarzmienia „dzikich" meandrów rzeki i przynajmniej częściowego osuszenia terenu. Pomimo tych przekształceń dolina dolnej Warty posiada ogromną wartość przyrodniczą. Poza terasami Odry i Warty występują tu także morenowe wysoczyzny
i sandry.  Szata roślinna parku jest bardzo różnorodna. Jest to także obszar cenny dla awifauny.
Celem ochrony obszarów położonych w granicach Parku jest zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych, typowych dla dolin dużych rzek wraz z otaczającymi je krawędziami wysoczyzn, to jest zachowanie w typowym środowisku charakterystycznej bioróżnorodności, na zasadach równoważenia celów gospodarczych i ochrony środowiska.

Cedyński Park Krajobrazowy
Rok utworzenia: 1993
Powierzchnia: 30 850 ha, na terenie Nadleśnictwa Dębno 4 ha

Cedyński Park Krajobrazowy obejmuje dolinę Odry, ze strefą krawędziową
i dwa kompleksy leśne. Park ma charakter leśno-rolniczy z dominacją lasów,
w dolinie Odry użytków zielonych i terenów zalewowych. Walorami ponadlokalnymi są: rzeźba terenu oraz występujące tu zbiorowiska roślinne, a także rzadkie i ginące gatunki roślin i zwierząt. Do szczególnych wartości należy zaliczyć zbiorowiska roślinności kserotermicznej z unikatowymi gatunkami (np. pajęcznicą liliowatą, ostrołódką kosmatą). Świat roślinny Parku obejmuje około 700 gatunków roślin naczyniowych. Równie cenna jest fauna Parku związana z występującymi tu siedliskami. Na obszarze Parku bytuje kilkadziesiąt gatunków bezkręgowcówi kręgowców ginących oraz zagrożonych wyginięciem (jelonek rogacz, kozioróg dębosz, bielik, derkacz, wydra).