Gekennzeichneter Inhalt

UDZIAŁ NADLEŚNICTWA DĘBNO W PROJEKCIE DOTYCZĄCYM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ LASÓW

 Nazwa projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

Planowany okres realizacji: 2016-2019 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające:

 • rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,
 • szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,
 • dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
 • skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

 • rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:
  • budowę i modernizację dostrzegalni przeciwpożarowych (70 szt.)
  • zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (114 szt.)
  • doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (16 szt.)
  • budowę stacji meteorologicznych (11 szt.)
 • wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:
  • zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 43 096 737,50 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 30 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 25 500 000,00 zł

 


Budowa małej infrastruktury turystycznej - dofinansowanie z UE

W ramach projektu pod nazwą „Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 parkach krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych – Etap I" Nadleśnictwo otrzymało małą infrastrukturę turystyczną, która zlokalizowana została  na terenie Parku Krajobrazowego "Ujście Warty" oraz w Miejscu Wypoczynku "Janosik".

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013.

Realizacja projektu rozpoczęła się w drugim półroczu 2015 r., a wartość przedsięwzięcia opiewa na 4,2 mln zł.

Beneficjentem  projektu jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Bezpośrednio zaangażowanych w projekt jest 10 partnerów, w tym Nadleśnictwa: Gryfino, Chojna, Mieszkowice, Dębno, Dobrzany, Łobez, Czaplinek, Połczyn, Świerczyna oraz gmina Stare Czarnowo.

Najważniejszymi działaniami wykonywanymi w ramach projektu są: budowa małej infrastruktury turystycznej na terenie parków krajobrazowych, działania promocyjno-edukacyjne (polegające między innymi na opracowaniu i wydruku map), opracowanie programu edukacji ekologicznej, wykonanie prac budowlanych w ogrodzie dendrologicznym w Glinnej.

Dzięki realizacji projektu wszystkie parki krajobrazowe administrowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego PKWZ wzbogaciły się o infrastrukturę związaną z turystyką.

Na terenie Nadleśnictwa Dębno w małą infrastrukturę turystyczną zostały wyposażone trzy obiekty:

1. Miejsce Wypoczynku "Janosik" - w ramach przedsięwzięcia zostały posadowione    

    dwie wiaty, stoły i ławki wolnostojące, stojak na rowery, kosze na śmieci, tablica

    edukacyjna o mieszkańcach naszych, tablice: informacyjna i urzędowa oraz

    element edukacyjny - służący poznaniu tropów zwierząt występujących w naszych

    lasach.

2. Miejsce Postoju Pojazdów zlokalizowane w Parku Krajobrazowym "Ujście Warty"

    oraz w Zespole Przyrodniczo - Krajobrazowym "Porzecze" - posadowiona

    została wiata, stoły i ławki wolnostojące, stojak na rowery, kosze na śmieci, tablice:

    edukacyjną, informacyjną i urzędową oraz element edukacyjny - światowid z

    planszami przedstawiającymi ptactwo wodno - błotne, charakterystyczne dla tego

    terenu.

3. Ścieżka przyrodnicza przebiegająca wśród starorzeczy i wydm Parku

    Krajobrazowego i Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego "Porzecze". Na ścieżce

    znajduje się 10 przystanków z tablicami edukacyjnymi, które przybliżają sylwetki

  ssaków i ptaków bytujących na terenie Parku Krajobrazowego "Ujście Warty".

  Jedna z tablic edukacyjnych przedstawia najbardziej charakterystyczny element

  przyrodniczy tego obszaru  - wydmy śródlądowe.

  Dodatkowo na ścieżce zostały umieszczone tablice informacyjne, które przybliżą

  turystom wiedzę o Zespole Przyrodniczo Krajobrazowym "Porzecze", ekosystemach

  referencyjnych i rzece Odrze, tablica z mapą Parku Krajobrazowego oraz tablice

  urzędowe.

Serdecznie zapraszamy do korzystania walorów przyrodniczych Nadleśnictwa Dębno, obiektów turystycznych wybudowanych w ramach projektu oraz wzbogacania wiedzy przyrodniczej.

Fot. M.Kowańdy-Cholewińska


Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Dębno otrzymało w 2010 r. dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Dostawa i montaż komór chłodniczych do przechowywania nasion oraz agregatu prądotwórczego w Wyłuszczarni Nasion w Dębnie".
Projekt realizowany był w ramach programu priorytetowego Ochrona i zrównoważony rozwój lasów.
Koszt całkowity projektu wyniósł 316,5 tys. zł netto.
Celem głównym projektu było zachowanie trwałej wielofunkcyjności lasów, zgodnie z Polityką Leśną Państwa, a celem szczegółowym: ochrona różnorodności biologicznej oraz leśnych zasobów genowych.
W ramach projektu zostały zrealizowane:
1)    Dostawa i montaż komory chłodniczej do przechowywania nasion drzew iglastych,
2)    Dostawa i montaż komory chłodniczej do przechowywania nasion drzew liściastych,
3)    Montaż elektrycznych instalacji sterowniczych, wraz z zabezpieczeniem, zapewniających całodobowy monitoring z powiadomieniem o przekroczeniu parametrów temperatury,
4)    Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego z silnikiem wysokoprężnym