Asset Publisher

UDZIAŁ NADLEŚNICTWA DĘBNO W PROJEKCIE DOTYCZĄCYM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ LASÓW

Nazwa projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

Planowany okres realizacji: 2016-2019 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające:

 • rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,
 • szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,
 • dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
 • skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

 • rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:
  • budowę i modernizację dostrzegalni przeciwpożarowych (70 szt.)
  • zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (114 szt.)
  • doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (16 szt.)
  • budowę stacji meteorologicznych (11 szt.)
 • wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:
  • zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)

 

 

W ramach realizacji projektu, Nadleśnictwo Dębno zrealizuje następujący zakres rzeczowy:

-  zakup samochodu patrolowo-gaśniczego - planowany koszt 184 500,00 zł

   kwota wydatków kwalifikowalnych 150 000,00 zł.

- zakup sprzętu do lokalizowania pożarów - planowany koszt 79 950,00 zł,

  kwota  wydatków kwalifikowalnych 65 000,00 zł.

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 43 096 737,50 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 30 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 25 500 000,00 zł

 


Budowa małej infrastruktury turystycznej - dofinansowanie z UE

W ramach projektu pod nazwą „Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 parkach krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych – Etap I" Nadleśnictwo otrzymało małą infrastrukturę turystyczną, która zlokalizowana została  na terenie Parku Krajobrazowego "Ujście Warty" oraz w Miejscu Wypoczynku "Janosik".

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013.

Realizacja projektu rozpoczęła się w drugim półroczu 2015 r., a wartość przedsięwzięcia opiewa na 4,2 mln zł.

Beneficjentem  projektu jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Bezpośrednio zaangażowanych w projekt jest 10 partnerów, w tym Nadleśnictwa: Gryfino, Chojna, Mieszkowice, Dębno, Dobrzany, Łobez, Czaplinek, Połczyn, Świerczyna oraz gmina Stare Czarnowo.

Najważniejszymi działaniami wykonywanymi w ramach projektu są: budowa małej infrastruktury turystycznej na terenie parków krajobrazowych, działania promocyjno-edukacyjne (polegające między innymi na opracowaniu i wydruku map), opracowanie programu edukacji ekologicznej, wykonanie prac budowlanych w ogrodzie dendrologicznym w Glinnej.

Dzięki realizacji projektu wszystkie parki krajobrazowe administrowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego PKWZ wzbogaciły się o infrastrukturę związaną z turystyką.

Na terenie Nadleśnictwa Dębno w małą infrastrukturę turystyczną zostały wyposażone trzy obiekty:

1. Miejsce Wypoczynku "Janosik" - w ramach przedsięwzięcia zostały posadowione    

    dwie wiaty, stoły i ławki wolnostojące, stojak na rowery, kosze na śmieci, tablica

    edukacyjna o mieszkańcach naszych, tablice: informacyjna i urzędowa oraz

    element edukacyjny - służący poznaniu tropów zwierząt występujących w naszych

    lasach.

2. Miejsce Postoju Pojazdów zlokalizowane w Parku Krajobrazowym "Ujście Warty"

    oraz w Zespole Przyrodniczo - Krajobrazowym "Porzecze" - posadowiona

    została wiata, stoły i ławki wolnostojące, stojak na rowery, kosze na śmieci, tablice:

    edukacyjną, informacyjną i urzędową oraz element edukacyjny - światowid z

    planszami przedstawiającymi ptactwo wodno - błotne, charakterystyczne dla tego

    terenu.

3. Ścieżka przyrodnicza przebiegająca wśród starorzeczy i wydm Parku

    Krajobrazowego i Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego "Porzecze". Na ścieżce

    znajduje się 10 przystanków z tablicami edukacyjnymi, które przybliżają sylwetki

  ssaków i ptaków bytujących na terenie Parku Krajobrazowego "Ujście Warty".

  Jedna z tablic edukacyjnych przedstawia najbardziej charakterystyczny element

  przyrodniczy tego obszaru  - wydmy śródlądowe.

  Dodatkowo na ścieżce zostały umieszczone tablice informacyjne, które przybliżą

  turystom wiedzę o Zespole Przyrodniczo Krajobrazowym "Porzecze", ekosystemach

  referencyjnych i rzece Odrze, tablica z mapą Parku Krajobrazowego oraz tablice

  urzędowe.

Serdecznie zapraszamy do korzystania walorów przyrodniczych Nadleśnictwa Dębno, obiektów turystycznych wybudowanych w ramach projektu oraz wzbogacania wiedzy przyrodniczej.

Fot. M.Kowańdy-Cholewińska


Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Dębno otrzymało w 2010 r. dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Dostawa i montaż komór chłodniczych do przechowywania nasion oraz agregatu prądotwórczego w Wyłuszczarni Nasion w Dębnie".
Projekt realizowany był w ramach programu priorytetowego Ochrona i zrównoważony rozwój lasów.
Koszt całkowity projektu wyniósł 316,5 tys. zł netto.
Celem głównym projektu było zachowanie trwałej wielofunkcyjności lasów, zgodnie z Polityką Leśną Państwa, a celem szczegółowym: ochrona różnorodności biologicznej oraz leśnych zasobów genowych.
W ramach projektu zostały zrealizowane:
1)    Dostawa i montaż komory chłodniczej do przechowywania nasion drzew iglastych,
2)    Dostawa i montaż komory chłodniczej do przechowywania nasion drzew liściastych,
3)    Montaż elektrycznych instalacji sterowniczych, wraz z zabezpieczeniem, zapewniających całodobowy monitoring z powiadomieniem o przekroczeniu parametrów temperatury,
4)    Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego z silnikiem wysokoprężnym