UŻYTKI EKOLOGICZNE

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Porzecze"

Zespołami przyrodniczo – krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne.

Na terenie Nadleśnictwa Dębno istnieje jeden zespół przyrodniczo – krajobrazowy:

„Porzecze" powołany w 1992 roku, zajmuje powierzchnię 142,74 ha. Obejmuje obszar o urozmaiconym krajobrazie: lasy liściaste i iglaste, bagna i zakrzewienia, wody i wydmy, co sprzyja bytowaniu wielu gatunków ptaków wodno-błotnych.
Celem ochrony jest zachowanie w stanie naturalnym łąk, bagien, starorzeczy, zbiorników wodnych, wydm oraz terenów zalesionych znajdujących się na obszarze zalewowym dolnego odcinka rzeki Odry.

Zespół przyrodniczo – krajobrazowy " Porzecze " ( fot. L. Jędras )