NADZÓR NAD LASAMI NIEPAŃSTWOWYMI

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią około 17% lasów w Polsce.
Gospodarowanie w tych lasach prowadzone jest przez właścicieli według uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu. Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych sprawuje starosta, który w drodze porozumienia powierzyć prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nadleśniczemu.


Nadleśnictwo Dębno na mocy zawartych porozumień ze Starostami Powiatów Myślibórz, Gryfino i Gorzów Wielkopolski sprawuje nadzór nad lasami niepaństwowymi. Powierzchnia nadzoru wynosi 224,3845 ha.
Nadzór ten obejmuje:
- przeprowadzanie lustracji lasów i bieżącej oceny sposobu prowadzenia gospodarki leśnej przez właścicieli/dzierżawców lasów, w szczególności w zakresie prowadzenia przez właścicieli stale zrównoważonej gospodarki leśnej wg uproszczonego planu urządzenia lasu oraz zachowania przez właścicieli zasad prowadzenia gospodarki leśnej.
- cechowanie drewna pozyskanego w lasach, wystawianie właścicielowi lasu dokumentu potwierdzającego legalność pozyskania drewna oraz prowadzenie ewidencji wydawanych świadectw legalności pozyskania drewna
- nadzorowanie wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasów (art. 22 ust. 5);
- wydawania opinii na wniosek starosty w sprawie zmiany lasu na użytek rolny
- składanie corocznie, w terminie do 30 dni od zakończenia roku sprawozdania z zakresu prowadzonego nadzoru za dany rok nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Kontakt w sprawie lasów niepaństwowych:

Marlena Kowańdy-Cholewińska, tel. 95 756 14 22 e-mail: marlena.kowandy@szczecin.lasy.gov.pl

 

 

wniosek o cechowanie drewna oraz wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna -  pobierz