UŻYTKI EKOLOGICZNE UŻYTKI EKOLOGICZNE

Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej- naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska , wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Na terenie Nadleśnictwa Dębno znajduje się 1 użytek ekologiczny:

„Torfowisko Gudzisz" utworzony w 1998 roku, zajmuje powierzchnię 15,73 ha.
Celem utworzenia użytku jest zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych torfowiska ze zbiorowiskami o charakterze naturalnym. Obiekt stanowi kompleks mokradeł i oczek wodnych, mszary sosnowe-olszowe i łozowiska oraz ols porzeczkowy.


 „Torfowisko Gudzisz" ( fot. Piotr Cholewiński )